ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

I Mõisted

Vastutav töötleja on isik, kes teeb Isikuandmetega mis tahes toiminguid, sealhulgas hoiustab, salvestab, muudab, tagab juurdepääsu kolmandatele isikutele, teeb päringuid, kasutab või edastab isikuandmeid.

Andmetöötleja on CarProfi registrijärgne kontor vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Volitatud töötleja on vastutava töötleja poolt isikuandmete töötlemise lepingu alusel volitatud isik, kes töötleb isikuandmeid kaupade või teenuste osutamiseks koostöös CarProfiga ühisprojektide või ürituste või muu koostöö elluviimiseks. Volitatud töötlejate kohta saab infot küsida e-posti teel aadressil info@carprof.ee.

Andmesubjekt on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada vastutava töötleja tooteid või teenuseid ja kelle andmeid töötleb vastutav töötleja kooskõlas isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega.

Isikuandmed – igasugune teave andmesubjekti kohta, mis on isikuandmete töötlejale teada selle avaldamise või loomise tulemusena (näiteks teenuste kasutamise tulemusena), mille isikuandmete töötleja sai teenuse osutamise käigus (näiteks toodetele või teenustele registreerumise, küsitlustes, reklaami- ja turunduskampaaniates osalemise) või andmesubjekti taotluse tulemusena avalikustamistoimingu tegemiseks (näiteks uudiskirjaga liitumine).

Isikuandmete töötlemine – mis tahes toiming või toimingute kogum, mida tehakse isikuandmete või isikuandmete kogumitega automatiseeritud vahenditega, nagu kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, salvestamine, kohandamine ja muutmine, otsimine, konsulteerimine, kasutamine , avalikustamine edastamise, levitamise või muu sätte, võrdsustamise või kombineerimise, piiramise, kustutamise või hävitamise või ülalnimetatute mis tahes kombinatsiooni kaudu, olenemata kasutatud vahenditest või meetoditest.

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole andmesubjekt, vastutav töötleja ega volitatud töötleja.

II Andmesubjekti nõusolek

Tehes andmetöötlejaga tehingut või avaldades soovi teenust saada või teenust kasutades (näiteks külastades veebilehte), annab andmesubjekt vastutavale töötlejale nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika põhimõtete ja eesmärkidega.

Sellise isikuandmete töötlemise jaoks, milleks on vajalik andmesubjekti nõusolek, peab töötleja saama andmesubjekti nõusoleku, mille andmesubjekt võib anda avalduse vormis (näiteks kui andmesubjekt andis töötlejale oma kontaktandmed, andis ta sellega nõusoleku saada teavet ja pakkumisi töötleja toodete ja teenuste kohta) või selge jaatava toiminguga (näiteks märkides eelistused veebisaidil sobivasse kohta).


Andmesubjekt saab nõusoleku (välja arvatud tehingute ja juriidiliste kohustuste täitmiseks antud andmed) igal ajal tagasi võtta, teatades sellest andmetöötlejale e-posti teel info@carprof.ee või muul lihtsal andmetöötleja poolt võimaldatud viisil (näiteks isikupärastatud pakkumiste ja avaliku andmevõrgu kaudu edastatavate reklaamide puhul esitatakse seal tellimusest loobumise teave ja lisatakse loobumisvõimalus).

III Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja põhimõtted

Isikuandmete töötleja töötleb Isikuandmeid lepingute sõlmimise ja täitmise või nende täitmise tagamiseks, sealhulgas:

Otsustab enne lepingu sõlmimist, kas osutab teenust või müüb toodet ja mis tingimustel;

Täidab andmesubjekti ees võetud kohustusi seoses kaupade ja teenuste tarnimisega, samuti nende sisu ja kvaliteedi edendamisega;

Avalikustab ja edastab lepingu järgselt vastutava töötlejaga seotud ettevõtte isikuandmeid lepingu täitmisel osalevatele isikutele, andmekogude haldajatele (näiteks äriregister), täitmata kohustuste registritele, samuti andmetöötleja poolt lepingu täitmisega seotud teenusepakkujatele (näiteks audiitorid, konsultandid);

Rikutud või vaidlustatud õiguste teostamiseks ja kaitsmiseks (sh abi kolmandatele isikutele).

Isikuandmete töötleja töötleb isikuandmeid vastavalt seadusele või muudele määrustele, et:

hinnata Kliendi usaldusväärsust,

hinnata sise- ja välisriske, ettevõtte ja selle tõhususe auditeerimiseks, analüüsimiseks või hindamiseks,

tagada andmesubjekti õiguste kaitse (sh isikuandmete kontrollimine ja parandamine, täiendamine või kustutamine),

täita muid seadusest tulenevaid ülesandeid (näiteks andmete edastamiseks menetlusasutusele).

Isikuandmete töötleja töötleb Isikuandmeid andmesubjekti nõusolekul, eelkõige selleks, et:

pakkuda andmesubjektile töötleja nimel pakutavaid tooteid ja teenuseid (näiteks pakkuge uusi tooteid ja/või teenuseid meili teel). Pakkumiste hulka ei kuulu teated, mis on seotud toote või teenuse lepingu tarnimise, haldamise või täitmisega (näiteks juriidilise isikuga lepingu lõpetamine, arve tasumise meeldetuletus),

mõista paremini Andmesubjekti ootusi seoses andmetöötleja pakutavate toodete ja teenustega (näiteks isiku-uuringud, turu-uuringud, tarbijakäitumise statistilised koondanalüüsid, isikupärastatud veebisait jne) ning pakkuda isikupärastatud tooteid või teenuseid,

pakkuda kliendile hoolikalt valitud koostööpartnerite kaupa ja/või teenuseid (näiteks segmendid eripakkumised),

korraldada tarbijamänge ja kampaaniaid.

Isikuandmete töötleja töötleb Isikuandmeid õigustatud huvi korral Isikuandmete edastamiseks peatöötlejaga seotud ettevõttes sisemise halduse eesmärgil (sh haldamine, tugiteenused).

Isikuandmete töötleja ei tohi Isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada, rentida ega muul viisil edastada ega võimaldada kasutamist kolmandate isikute poolt (v.a käesolevates isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes sätestatud juhtudel ja piirides).

Isikuandmete töötlemisel juhindub isikuandmete töötleja isikuandmete kaitset käsitlevates õigusaktides sätestatud põhimõtetest.

Isikuandmete töötlejal on õigus salvestada kõik Andmesubjekti teated ja korraldused, andmed sidevahendite kaudu (e-post, telefon jne), samuti muud Andmesubjekti poolt tehtud toimingud tarbimiseks ja juhul, kui vajalik, et kasutada neid kirjeid tellimuste või muude toimingute kinnitamiseks.

Isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks võib Isikuandmete töötleja kasutada Volitatud töötlejaid (näiteks klientide kasu analüüsi tegemiseks).

IV Isikuandmete kaitse ja vastutus

Isikuandmete töötleja peab tagama isikuandmete kõrgetasemelise kaitse, isikuandmete piisava turvalisuse, sealhulgas volitamata või ebaseadusliku töötlemise, samuti juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustamise eest, kasutades selleks asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Isikuandmete töötleja võimaldab juurdepääsu Isikuandmetele ainult koolitatud töötajatele, kellel on õigus Isikuandmeid töödelda ja ainult ulatuses, mis on vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

Isikuandmete töötleja vastutab isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

Isikuandmete töötleja kinnitab, et:

kaitseb Isikuandmeid ja on võtnud kõik vajalikud meetmed Isikuandmete turvalisuse kaitsmiseks,

kogub Isikuandmeid täpselt ja selgelt määratletud ja legitiimsetel eesmärkidel ega töötle neid viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus,

piirab Isikuandmete töötlemist miinimumini, mis on vajalik käesolevates üldpõhimõtetes kirjeldatud Isikuandmete eesmärkide saavutamiseks,

töötleb Isikuandmeid seni, kuni see on vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärkide või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

V Andmesubjekti õiguste kaitse

Andmesubjektil on õigus tutvuda vastutava töötleja salvestatud Isikuandmetega ja saada täiendavat teavet oma Isikuandmete töötlemise kohta.

Andmesubjektil on igal ajal õigus esitada pretensioone ja kaebusi seoses oma Isikuandmete töötlemisega, sealhulgas õigus nõuda temaga seotud Isikuandmete töötlemise lõpetamist, Isikuandmete avaldamist või neile juurdepääsu ja/või nende kustutamist. või kogutud andmete hävitamist, kui selline õigus on isikuandmete kaitse seadusega ette nähtud.

Eeldame, et toodete või teenuste tarbimine alaealiste poolt on vanemliku kontrolli all. Alaealine andmesubjekt peab enne oma nime, aadressi, e-posti aadressi või mis tahes muu isikuandmete avaldamist Internetis saama oma vanemate või seaduslike eestkostjate nõusoleku.

Kui Andmesubjekt leiab, et vastutav töötleja on rikkunud tema õigusi seoses Isikuandmete töötlemisega, on tal õigus võtta vastutava töötlejaga ühendust e-posti teel info@carprof.ee ja nõuda rikkumise peatamist. Andmesubjektil on igal ajal õigus taotleda oma andmete kaitset Andmekaitse Inspektsioonilt või kohtult.

VI Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete muudatused

CarProfil on õigus igal ajal ühepoolselt muuta Isikuandmete üldpõhimõtteid, arvestades Isikuandmete kaitset reguleerivaid õigusakte.

CarProfi veebisait kasutab küpsiseid. See aitab veebisaidil teie valikuid meeles pidada. CarProfi tooteid ja teenuseid kasutades nõustute küpsiste kasutamisega.

Mis on küpsised?

Küpsis on tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse kasutaja arvutisse nende veebilehtede kohta, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebibrauseri failikataloogi. Kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb brauser küpsist ja edastab vastava teabe küpsise algselt salvestanud veebisaidile või elemendile. Lisateavet küpsiste kohta leiate veebisaidilt www.aboutcookies.org.

Küpsised võimaldavad meil jälgida veebisaidi kasutamise statistikat, päise populaarsust ja veebisaidi tegevust. Küpsistest saadavat teavet kasutatakse veebisaidi kasutatavuse ja sisu parandamiseks.

Milleks me küpsiseid kasutame ja millist teavet kogume?

Küpsised aitavad meil teenuseid pakkuda vastavalt teie soovidele ja harjumustele. Küpsiseid kasutatakse tavaliselt statistika kogumiseks, teie otsingueelistuste meeldejätmiseks, sihitud reklaamide esitamiseks, teie reklaamide asjakohasuse parandamiseks, teenuste kasutajaks registreerumiseks ja teie teabe kaitsmiseks.

Küpsistest keeldumine

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Soovi korral peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Parema ülevaate saamiseks on soovitatav uurida küpsiste haldamise võimalusi kasutaja veebilehitsejas.